REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 

www.light4me.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego https://light4me.pl,
w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Właścicielem sklepu internetowego light4me.pl oraz administratorem jest: MUSIC EXPRESS K&K Jędrzejczyk Spółka Jawna, z siedzibą w miejscowości Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów, powiat kutnowski, woj. łódzkie, zarejestrowana
w KRS pod numerem 0000724893, NIP: 7772962814, Regon: 300506463, tel.: +48 24 356 30 25,
kom.: +48 731 555 586, e-mail: info@light4me.pl, zwany dalej jako „Sprzedający”.

Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów profesjonalnego oświetlenia.

§1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Kupujący/Użytkownik/Klient – oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, (osoba pełnoletnia nieubezwłasnowolniona), osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoba która ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działającą za uprzednią zgodą jej przedstawiciela ustawowego (np. rodzica), osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Kupujący).
 • Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę.
 • Moje konto/Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
 • Koszyk – oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej https://light4me.pl służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
 • Dane kontaktowe oznaczają:
   

  • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania), adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiana usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://light4me.pl.
 • Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://light4me.pl
  za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 • Towar/Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie https://light4me.pl jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 • Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w zakładce cenniki i terminy dostaw, znajdującym pod adresem https://light4me.pl.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
 • Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

§2

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem https://light4me.pl.
 • Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 • Regulamin określa w szczególności:
   

  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu;
  • zasady zawierania umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
  • wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu – https://light4me.pl – oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu informacji na podany adres e-mail, jak również w formie tradycyjnej poprzez dołączenie wydruku potwierdzenia zawarcia umowy do przesyłki zawierającej zamówione produkty, ewentualną dokumentację oraz wystawioną na życzenie Kupującego fakturę VAT.
 • Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§3 

Wymagania techniczne oraz pliki cookie

 • W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje:
   

  • dostępem do Internetu;
  • poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową;
  • czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 • e-Sklep umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookie, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 8 lub nowsze, oraz Safari.
 • Sklep za uprzednią zgodą kupującego, użytkownika lub ich przedstawiciela przechowuje na ich komputerze pliki cookie, które niezbędne są do zawarcia umowy sprzedaży na odległość i jej wykonania oraz do ułatwienia Użytkownikowi i Kupującemu korzystania ze strony Sklepu poprzez podtrzymanie sesji (przez co zbędne jest ponowne wpisywanie hasła) oraz tworzenia statystyk oglądalności podstron.
 • Pliki wprowadzone przez Sklep do komputera Kupującego, Użytkownika lub ich przedstawiciela nie gromadzą ich danych osobowych, nie wpływają na konfigurację systemu operacyjnego ani oprogramowanie oraz mogą być usunięte w każdej chwili.
 • Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

§4

Składanie Zamówień

 • Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 • Jeśli informacja o produkcie jest niewystarczająca, prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail:
  info@light4me.pl, na które udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.
 • Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami wyrobów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
 • Kupujący, aby złożyć zamówienie, uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka”, a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
 • Wedle własnego wyboru Kupujący może dodać kolejny produkt do koszyka poprzez wybranie go z listy towarów. Klient może usunąć wybrany towar klikając na czerwony krzyżyk przy produkcie w koszyku, albo otworzyć panel płatność i dostawa (polecenie „zamówienie”) gdzie określa się sposób dostawy oraz formę zapłaty. W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o kosztach dostawy oraz o cenie i jej składnikach. Aby nadane zostały prawidłowe koszty transportu należy wybrać odpowiedni kraj wysyłki towaru i zaktualizować koszyk.
 • Po kliknięciu „zamówienie” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adresu dostawy, gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe, celem umożliwienia zawarcia umowy oraz jej realizacji.
 • Kupujący, poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń, powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep, dla celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i celów podatkowych oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
 • Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować, co potwierdza zaznaczając stosowne oświadczenie.
 • W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść
  w związku z umową sprzedaży.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 • Po złożeniu zamówienia, jeżeli Sprzedawca ma możliwość realizacji zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
 • Podsumowanie złożonego Zamówienia zostanie wysłane mailowo na adres wskazany przez Klienta i będzie zawierać informacje zawierające:
   

  • dane Sklepu, w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
  • jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
  • cenę zamówienia = cenę łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
  • formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa oraz informację o jakichkolwiek ograniczeniach dotyczących dostawy, np. ciężaru bądź lokalizacji;
  • sposób płatności;
    
  • informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
  • informację o prawie do rękojmi.
 • Z chwilą odebrania przez Kupującego informacji o przyjęciu zamówienia przez Sklep, dochodzi do zawarcia umowy (umowa zawierana na odległość).
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w wybranym na stronie przez Klienta języku.
 • Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk oraz pocztę elektroniczną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania
  i realizacji zamówień Klientów.
 • Kupujący może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej lub paragonu.

§6

Ceny i metody płatności

 • Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Po wybraniu innego języka niż polski, ceny przeliczane są na walutę euro. Kurs waluty pobierany jest z dnia poprzedniego średniego kursu NBP.
 • Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 • Ceną wiążącą strony jest cena towaru zawarta na stronie https://light4me.pl w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy i adresu dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 • Klient ma możliwość wyboru następujących metod płatności:
   

  • gotówką przy odbiorze towaru (pobranie)
  • przelewem na konto firmy (przedpłata)Nr konta firmowego PLN BZ WBK S.A.: 14 1090 1199 0000 0001 0798 0251

Nr konta firmowego EURO BZ WBK SA.: PL95 1090 1304 0000 0001 1579 6206

SWIFT: WBKPPLPP

§7

Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 • Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 • Koszt wysyłki zamówienia pokrywa Kupujący.
 • Koszty i terminy doręczeń wyszczególnione są w zakładce Cenniki i Terminy Dostaw.
 • W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie Music Express, lub
  z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, Klient jest informowany mailowo o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   

  • częściowa realizacja – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, Sklep zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne;
  • anulowanie całości zamówienia – wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie Sklepu
   z obowiązku realizacji zamówienia.
 • Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu,
  w którym Konsument go otrzyma.
 • Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§8

Ogólne warunki gwarancji

 • Okres gwarancji na produkty zakupione w Music Express K&K Jędrzejczyk Sp.j. trwa 24 miesiące, licząc od daty sprzedaży urządzenia. Okres ten może zostać wydłużony, jeśli zostało to wyraźnie zapisane przez producenta w karcie gwarancyjnej.
 • W przypadku zakupów na działalność gospodarczą, okres gwarancji na produkty zakupione w Music Express K&K Jędrzejczyk Sp.j. wynosi 12 miesięcy.

 

 • 24-miesięczna gwarancja nie obejmuje części zamiennych i podzespołów.
 • Udzielana przez Music Express K&K Jędrzejczyk Sp.j. (jako gwaranta) gwarancja nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Kupującego/Konsumenta roszczeń z tytułu rękojmi, regulowanej przez odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego (podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 • Kupujący nie jest w żaden sposób ograniczony przez firmę Music Express K&K Jędrzejczyk Sp.j. w kwestii decyzji czy, i z której formy reklamacji – gwarancji czy rękojmi – będzie korzystać przy ew. dochodzeniu swoich roszczeń.
 • Gwarancja nie obejmuje wszelkiego rodzaju przypadkowych lub celowych uszkodzeń, a także uszkodzeń spowodowanych niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem (zalanie, zanieczyszczenie urządzenia).

Szczegółowy opis warunków gwarancyjnych znajdą Państwo pod linkiem – > KLIKNIJ

Dokument serwisowy / reklamacji.pdf

§9

Reklamacje z tytułu rękojmi

 • Sprzedający odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 • Prawo do rękojmi przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom B2C – klientom indywidualnym.
 • W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności:
   

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@light4me.pl;
  • pisemne pocztą na adres Sprzedawcy: Music Express, Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów.
 • Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy usunięcia wady, wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
 • Konsumentowi przysługuje również prawo do żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie
  i bez nadmiernych niedogodności wadę usunie lub wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.
 • W przypadku uznania, że wada jest istotna, bądź gdy Konsument składa kolejną reklamację wcześniej naprawianego bądź wymienianego towaru, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy.
 • Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
   

  • imię i nazwisko;
  • adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu;
  • przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, deseń, rozmiar);
  • przyczynę reklamacji;
  • żądanie rozpoznania reklamacji;
  • podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 • Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
 • O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Konsumenta.
 • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy towaru – zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
 • Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
  i dochodzenia roszczeń takich jak: mediacja przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej, stałe polubowne sądy konsumenckie, rzecznicy konsumentów, organizacje pozarządowe.

§10

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 • Prawo do odstąpienie od umowy przysługuje tylko i wyłącznie konsumentom B2C – klientom indywidualnym.
 • W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14-dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą, np. poza lokalem przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 22 z indeksem
  1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Prawo do zwrotu dla Klientów kupujących na zasadach B2B jest rozpatrywane indywidualnie przez dział reklamacji Music Express: info@light4me.pl.
 • Konsument B2C ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 • Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru, bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 • Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 • Konsument może skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.Formularz odstąpienia od umowy.pdf
 • Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem e-mail bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży na trwałym nośniku
  (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
 • Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów,
  poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 • Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 • W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
  w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 • Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę:
   

  • rzeczy nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • na części zamienne i podzespoły.

§11

Ochrona prywatności

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Music Express Sp.j. z siedzibą w Kucharach 48,
  99-314 Krzyżanów (dalej „Music Express” lub „ME”) – właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.musicexpress.pl (dalej „musicexpress.pl”) oraz sklepu stacjonarnego w Kucharach 48,
  99-314 Krzyżanów.
 • Aby się z nami skontaktować napisz na adres pocztowy: Music Express Sp.j., Kuchary 48, 99-14 Krzyżanów, lub wybierz formę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@musicexpress.pl.
 • Dane, które posiadamy, otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku
  z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie poprzez platformy internetowe www.musicexpress.pl, www.light4me.pl, www.evolights.pl, www.allegro.pl, www.ceneo.pl oraz w momencie przyjmowania zamówienia telefonicznego lub podczas dokonywania zakupu stacjonarnego.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zakupowej www.musicexpress.pl, www.light4me.pl, www.evolights.pl, www.allegro.pl, www.ceneo.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
 • kontaktowania się z Tobą w celach finalizacji umowy kupna, sprzedaży lub innych celach związanych z transakcjami dokonanymi lub aktualnie dokonywanymi;
 • przetwarzania danych wymaganych przepisami prawa do celów rachunkowych i rozrachunkowych.
 • Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Music Express, którym jest:
 • kontaktowanie się w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez kanały komunikacji używane w firmie Music Express, w szczególności telefon, wiadomości e-mail oraz komunikatory internetowe;
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz brać udział;
 • windykacji zaległych należności;
 • prowadzenie statystyk.
 • Jeśli się na to zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, tak samo, jak była wyrażona. Dane osobowe gromadzone przez nas będą przetwarzane i przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie.
 • Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Klientem, a tym samym świadczyć usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy kupna/sprzedaży, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług firmy Music Express.
 • Gwarantujemy spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Firma Music Express przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą,
  a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • statystycznych;
 • marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 • Dane przechowujemy przez czas nieokreślony i bezterminowo, do momentu wycofania udzielonej do tego celu zgody.
 • W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres niezbędny do zakończenia ich trwania.
 • W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych
  i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

§12

Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   

  • korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);
  • korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  • korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu
   i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu
  (w tym zdjęć i opisów towaru) bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

§ 13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej e-Sklepu.
 • W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Załączniki do pobrania

 • Pobierz regulamin sklepu internetowego www.light4me.pl
 • Pobierz Formularz odstąpienia od umowy
 • Pobierz Dokument serwisowy / reklamacji

 

Życzymy udanych zakupów!

Adres i siedziba firmy:

Music Express K&K Jędrzejczyk Sp.j.
Kuchary 48, 99-314 Krzyżanów
Tel.: +48 24 356 30 25
E-mail: info@light4me.pl

Napisz czego szukasz

Klauzula informacyjna

Szanowny użytkowniku, po zapoznaniu się z poniższą informacją, poprzez kliknięcie na „Przejdź do serwisu” lub zamknięcie tego okna zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych w taki sposób, jak zostało opisane poniżej. Dlatego prosimy, zanim przejdziesz do serwisu, zapoznaj się z tymi informacjami i dokonaj świadomego wyboru. Możesz ten wybór odłożyć na później klikając „Przypomnij później”, jednak oznacza to akceptację na przetwarzanie danych osobowych.

Jakie Twoje dane będziemy przetwarzać i kto jest ich administratorem?

Gdy korzystasz z serwisu www.light4me.pl, danymi osobowymi, które przetwarzamy może być adres IP Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i w jaki sposób, jest Music Express K&K Jędrzejczyk sp. J. z siedzibą w Kucharach 48, 99-314 Krzyżanów.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych?

Music Express przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić korzystanie ze strony www.light4me.pl, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, udostępniać w serwisach przestrzeń reklamową, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji, zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes www.light4me.pl Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Użytkowników. W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Masz prawo zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jakie masz uprawnienia wobec Music Express K&K Jędrzejczyk sp.j. w zakresie przetwarzanych danych? Możesz żądać od Music Express K&K Jędrzejczyk sp.j.: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu Music Express K&K Jędrzejczyk sp.j. udostępnia Twoje dane osobowe?

Music Express, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Music Express, np. przedsiębiorcom zapewniającym hosting naszych serwisów.

Jak długo  przechowujemy Twoje dane osobowe?

Music Express przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności jednej z opisanych powyżej podstaw prawnych, bądź, gdy pojawiła się nowa podstawa, np. przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Music Express?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisie albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych osobowych, możesz się skontaktować z przedstawicielem Music Express, wykorzystując dane kontaktowe: rodo@musicexpress.pl